Regulament campanie promotionala "Lumea fara zero"

1. Organizatorul campaniei promotionale:

Campania promotionala "Lumea fara zero" este organizata si desfasurata de Coca-Cola HBC Romania S.R.L., o societate comerciala din Romania, cu sediul in Str. Preciziei nr. 10, Sector 6, Bucuresti, Romania, avand Codul Unic de inregistrare RO 474152, si numar de operator de date cu caracter personal 232 (denumita in continuare "Organizator"), cu sprijinul agentiei Webstyler in calitate de imputernicit.

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe www.lumeafarazero.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant pe intreaga durata a campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.lumeafarazero.ro. Competitia se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

2. Durata competitiei si aria de desfasurare:

Competitia "Lumea fara zero" se va desfasura in perioada 09 octombrie 2008 - 24 octombrie 2008, urmand a fi organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada competitiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe www.lumeafarazero.ro .

3. Drept de participare:

In competitia "Lumea fara zero" are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Persoanele care nu au capacitatea legala, vor trebui sa obtina acordul parintelui (parintilor) sau al altui tutore legal, pentru a putea intra in Competitie.

Nu au dreptul sa participe angajatii companiei SC Coca-Cola HBC Romania SRL, ai agentiei de publicitate Webstyler, ai altor agentii partenere ale Organizatorului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora. Prin participarea in competitie se considera acceptarea automata a intrarii in baza de date a companiei SC Coca-Cola HBC Romania SRL.

4. Premiile competitiei

Marele premiu, trei zile la Londra pentru doua persoane, in perioada 29 octombrie 2008 - 31 octombrie 2008, pentru participantul din competitie care termina primul misiunea.

Premiul contine:

Valoarea totala a premiului - 11.000 RON

5. Mecanism de participare:

5.1 Descriere

Misiunea oferita participantilor consta, in fond, in cautarea unor indicii pe internet. Castigator este participantul care gaseste primul toate indiciile, in limita de timp oferita. Informatiile despre fiecare etapa a misiunii se vor gasi pe www.lumeafarazero.ro. Trecerea de la un nivel la altul pentru rezolvarea cautarii va fi comunicata pe e-mail. Informatiile vor fi preluate in ordinea prezentarii lor. Cautarea indiciilor este structurata pe pasi succesivi care trebuie urmati ca atare.

Limita de timp nu poate depasi durata campaniei si este determinata de data si ora serverului ce hosteaza jocul, acestea din urma fiind independente de calculatoarele personale ale participantilor.

Inscrierea in competitie se realizeaza prin completarea formularului cu: username, parola, sex si adrese valida de e-mail. Formularul se afla pe www.lumeafarazero.ro

In cazul in care participantul are sub 18 ani, este nevoie de acordul parintelui (parintilor) sau al altui tutorelui legal. Consimtamantul parintilor/tutorelui/curatorului va trebui sa fie in forma scrisa sub sanctiunea descalificarii. In cazul in care acest acord lipseste, sau se dovedeste a fi fost un fals, va fi declarat castigator participantul care s-a clasat pe locul urmator, si intruneste toate conditiile cerute de organizatori. Daca informatiile necesare nu sunt oferite, participarea va fi considerata nevalabila.

5.2 Contestatii

Contestatiile cu privire la castigatorul marelui premiu se pot face in 48 de ore de la data afisarii acestora pe site. Contestatia se va redacta in scris, si va cuprinde in mod obligatoriu: i) numele, domiciliul, date de identificare; ii) aratarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia; iii) semnatura. Inscrisul se depune la posta in termenul aratat, acesta socotindu-se pe zile libere, intrand in socoteala ziua in care a inceput sa curga si ziua cand s-a sfarsit termenul. Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala, sau cand serviciul este suspendat, se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare. Adresa catre care se va trimite inscrisul este: Intr.Soldat Ioan D.Dobre, nr7, Sector 1, Bucuresti.

Contestatiile se vor solutiona in termen de 3 zile de la data primirii.

In cazul in care contestatorul este in continuare nemultumit, si opineaza ca s-ar fi savarsit o frauda, are deschisa calea dreptului comun, adresandu-se instantei judecatoresti competente spre dreapta solutionare.

6. Reguli generale

Orice tentativa de fraudare a sistemului, incluzand fara a se limita la tentative de crestere artificiala a sanselor de castig prin incercarea de incalcare sau invalidare a sistemului competitiei, va fi pedepsita prin descalificarea din competitie a participantului responsabil de asemenea acte si interzicerea participarii utilizatorului in cauza in orice etapa ulterioara a competitiei.

Odata cu intrarea in Competitie, orice participant ia la cunostinta si este de acord ca username-ul, numele, prenumele acestuia sa fie folosite in materialele de marketing Coca-Cola HBC Romania precum si pe bunurile si serviciile asociate. Aceste informatii vor fi folosite numai pentru scopuri de marketing.

7. Conditii de validare:

7.1. Pentru a participa in competitie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

7.2. Validarea ulterioara a castigatorilor:

Castigatorul va primi confirmarea prin e-mail (la adresa de e-mail cu care au participat in competitie) si fizic (prin prezentarea unuia din actele de identitate prezentate mai jos, in momentul receptiei premiului castigat), iar conditiile care trebuie indeplinite sunt urmatoarele:

8. Desemnarea si anuntarea castigatorilor:

Castigatorul va fi informat de castigarea premiului prin publicarea numelui de utilizator folosit in competitie pe site si prin intermediul e-mail-ului, premiile urmand a fi acordate dupa cum este specificat la articolul 7.2

In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului (lipsa participantilor, invalidare ca urmare a imposibilitatii de contactare a castigatorului si rezervelor), nu se poate acorda premiul, acesta va ramane in proprietatea organizatorului.

9. Acordarea premiilor

Acordarea premiilor se va face in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii pe site, nu mai tarziu de 27.10.2008

10. Termeni si conditii aplicabile competitiei

  1. Participarea la Competitie este posibila numai online, cu ajutorul Internetului.
  2. Intrarile care nu se conformeaza cu Regulamentul Competitiei vor fi descalificate.
  3. Competitia nu se adreseaza angajatilor Coca-Cola HBC Romania SRL, rudelor lor apropiate, angajatilor companiilor partenere la organizarea acestei competitii si nici rudelor acestora de gradul 1.
  4. Organizatorul nu accepta nicio raspundere pentru participarile pierdute, directionate gresit, intarziate sau avariate din motive care includ dar nu se limiteaza la orice dificultati tehnice, avarii sau erori care afecteaza intrarea in Competitie participantilor.
  5. Orice hotarare asupra Competitiei luata de Coca-Cola HBC Romania SRL este finala si nu se supune niciunui recurs. Coca-Cola HBC Romania SRL nu se va implica in nici un schimb de corespondenta si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu privire la Competitie, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele Competitiei.
  6. Premiile nu vor fi inlocuite cu numerar sau cu alte premii.
  7. Cu exceptia cazurilor unde este interzis prin legea aplicabila si obligatorie, Regulamentul Competitiei, precum si oricare alte conditii si avertizari aplicabile vor fi guvernate de legile din Romania.

11. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

12. Regulamentul campaniei promotionale

Regulamentul competitiei "Lumeafarazero" este disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.lumeafarazero.ro


Prin inscrierea la aceasta competitie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, legate de aceasta promotie, fara alte obligatii sau plati.

13. Incetarea campaniei

Prezenta competitie poate inceta inainte de data de 24 octombrie 2008 in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe www.lumeafarazero.ro

14. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

15. Prelucrarea datelor personale

Inscrierea adresei de e-mail si completarea formularului de creare a unui cont pe www.lumeafarazero.ro in scopul participarii la aceasta competitie, prezuma cunoasterea regulamentului si acordul celui care ofera aceste date pentru clauzele acestuia. Tuturor participantilor la competitie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

Prin completarea datelor personale pe www.lumeafarazero.ro participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de catre organizatorul competitiei, in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea Coca-Cola HBC Romania SRL, operator de date inregistrat cu nr 232.

Scopurile constituirii unei baze de date cu datele personale ale participantilor la campania promotionala sunt: desemnarea castigatorilor competitiei "Lumea fara zero"

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei Coca-Cola HBC Romania SRL

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorilor de marketing direct ai Coca-Cola Romania HBC.
La cererea participantilor, adresata in scris catre Coca-Cola HBC Romania SRL, Organizatorul se obliga:

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Bucuresti, Intr.Soldat Ioan Dobre, nr7, sector 1.